Fakta om skolen

Slide One
Idestrup Privatskole - et godt sted at lære - et godt sted at være
Slide One
Slide One
Idestrup Privatskole - et godt sted at lære - et godt sted at være
Slide One
previous arrow
next arrow

Fakta om skolen

Idestrup Privatskoles menneskesyn

 • Ethvert menneske er godt
 • Ethvert menneske er unikt med personlig integritet og et absolut umisteligt værd uafhængigt af dets handlinger.
 • Ethvert menneske er socialt – og er således ubetinget afhængigt af gode relationer til andre mennesker.
 • Ethvert menneske er født kreativt og har evnen til at lære, undres, reflektere, vurdere og handle.
 • Ethvert menneske er forpligtet til at tage sit liv, sine muligheder og sine valg alvorligt.

Idestrup Privatskoles dannelsesideal:

Dannelse forudsætter grundlæggende:

 • En samspilsproces hvor børnene indgår i tillidsfulde relationer og tør åbne sig, og hvor det pædagogiske personale har lyst og kompetencer til at ”åbne verden” for barnet.
 • En indre mental tilegnelses- og bearbejdelsesproces hvor børnene bearbejder de påvirkninger, som han/hun møder i samspillet med omverdenen. Udgangspunktet er barnets erfaringer og tidligere læring.
 • Det enkelte barn skal dannes/uddannes til fællesskab, demokrati og ligeværd.
 • Det enkelte barn skal have forståelse for – og indsigt i – andre nationaliteter, sprog, kulturer og religioner.
 • Det enkelte barn skal have selvindsigt, – med en voksende erkendelse af egne styrker og værdier.
 • Det enkelte barns livsanskuelse skal udvikles og modnes.
 • Det enkelte barn skal bruge sine evner til læring, kreativitet og dygtiggørelse.
 • Det enkelte barn skal have evner og mod til at træffe etisk funderede valg og vide, at valg har konsekvenser.
 • Det enkelte barn skal have lyst til at bruge sig selv til glæde for medmennesket og verden; til større frihed, retfærdighed og fred.
 • Det enkelte barn skal forlade skolen med faglige kompetencer, mod på livet og lyst til livslang læring.
 • Elever fra Idestrup Privatskole skal kunne begå sig i verden, og være høflige og empatiske.

Vi vil tryghed og dannelse i form af:

 • En ordentlig omgangstone, hvor alle børn og voksne bl.a. siger ”God morgen” til hinanden.
 • Morgensamlinger, hvor alle skolens elever er til stede og kan se hinanden.
 • Legepatruljer i skolegården
 • Venskabsklasser
 • Tydelige voksne, der tager ansvar for relationer til eleven og som går foran med et godt eksempel.

Vi vil høj faglighed i form af:

 • Arbejde med indlæring af bogstaver og tal i 0.0.
 • Arbejde målrettet mod at alle børn har knækket læsekoden sidst i børnehaveklassen
 • Engelsk fra 0. klasse
 • Et højt timetal
 • Niveaudeling på alle klassetrin i nogle timer, sådan at både fagligt stærke og fagligt svage elever udfordres
 • Samfundsmæssige forhold inddrages naturligt i undervisningen, sådan at eleverne får forståelse for hvad der rører sig i samfundet
 • Engelsktalende venskabsklasser via online video
 • IT-baseret undervisning inddrages i videst muligt omfang

Vi vil kreativitet i form af:

 • Sammensmeltning af de kreative fag billedkunst, håndarbejde og sløjd samt faget filosofi – i et nyt fag “kunst og filosofi”.

Vi vil motion i form af:

 • Motion kombineret med undervisning
 • Samarbejde med den lokale idrætsforening
 • Fokus på motion i SFO

Vi vil traditioner i form af:

 • Emnearbejde, hvor alle skolens elever samarbejder en gang årligt
 • Fastelavn i SFO
 • Afholdelse af skolernes motionsdag sidste dag før efterårsferien
 • Fælles klippe-klistre for alle elever og forældre på skolen den sidste søndag i november måned
 • Lucia-optog med elever fra 5. klasse på skolen, i børnehaven, i kirken og på plejehjemmet

Fællesskabspolitik:

For alt personale, elever, forældre, ledelse, bestyrelse gælder det, at vi vil tilstræbe eller opnå:

 • at være en velorganiseret skole.
 • at have en engageret og målrettet undervisning.
 • at have en undervisning på et højt fagligt niveau.
 • at have selvstændighed, handlekraft og livsduelighed.
 • at have respekt for traditioner og åbenhed for forandring.
 • at ville bevidstgøre om det danske demokratiske og kulturelle grundlag.
 • at have en god omgangstone og en hensynsfuld adfærd.
 • at have en uhøjtidelig stemning af tillid, glæde og humør.
 • at have et forpligtende samarbejde mellem alle skolens parter.
 • at have et trygt miljø, hvor der er gensidig respekt for forskelligheder.

Idestrup Privatskole – et godt sted at lære – et godt sted at være.

Facebook
Instagram

Facebook
Instagram
Idestrup Privatskole

Facebook