Tilsynsførende

Slide One
Idestrup Privatskole - et godt sted at lære - et godt sted at være
Slide One
Slide One
Idestrup Privatskole - et godt sted at lære - et godt sted at være
Slide One
previous arrow
next arrow

Tilsynsførende

Poul Jørgensen
Mail: pojorgensen@stofanet.dk
Telefon: 40614841

Tilsynsrapporter kan findes under lovligpligtige dokumenter her

Ifølge friskolelovens § 9 skal skolens forældre føre tilsyn med skolen. Det gøres dels ved at deltage i skolens arrangementer som skole-hjem-samtaler, forældremøder, forældredage o.lign. og dels ved at forældrene vælger en ekstern tilsynsførende, som ikke må have direkte tilknytning til skolen. Denne tilsynsførende skal føre tilsyn med at undervisningen står mål med, hvad der sker i folkeskolen.

9. Tilsynet med en fri grundskoles almindelige virksomhed, herunder med, at skolen giver en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, påhviler forældrene til børn i skolen (forældrekredsen). Forældrekredsen træffer selv beslutning om, på hvilken måde tilsynet skal udøves.

Stk. 2. Forældrekredsen enten vælger for højst 4 år en person til at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk eller anmoder kommunalbestyrelsen i skolekommunen om at varetage dette tilsyn. Den tilsynsførende må ikke tilhøre forældrekredsen, være medlem af bestyrelsen, være ansat på skolen eller være gift eller nært beslægtet med disse personer. Skolen skal orientere kommunalbestyrelsen og Undervisningsministeriet om, hvem der er valgt til at føre tilsyn.

Stk. 3. Hvis forældrekredsen ikke vælger en tilsynsførende, varetages tilsynet af kommunalbestyrelsen.

Stk. 4. Den tilsynsførende, herunder kommunalbestyrelsen, afgiver hvert år en erklæring til forældrekredsen og skolens bestyrelse om elevernes standpunkt i de fag, der er nævnt i stk. 2. Skønner den tilsynsførende, at standpunktet ikke står mål med, hvad der almindeligvis opnås i folkeskolen, fastsættes en frist på mindst 3 måneder til forbedring af forholdene. Finder den tilsynsførende stadig undervisningen mangelfuld, indberettes det efter høring af forældrekredsen og skolens bestyrelse til kommunalbestyrelserne i elevernes bopælskommuner.

Stk. 5. Undervisningsministeren kan i særlige tilfælde træffe beslutning om yderligere tilsyn med en skole. Undervisningsministeren kan beslutte, at kommunalbestyrelsen i skolekommunen skal føre dette tilsyn.

Stk. 6. Skolen skal til tilsynet efter stk. 2, 3 og 5 på begæring udlevere de oplysninger, som har betydning for tilsynets udførelse.

Facebook
Instagram

Facebook
Instagram
Idestrup Privatskole

Facebook