Betalingsbetingelser

Slide One
Slide One
Slide One
Slide One
previous arrow
next arrow

Betalingsbetingelser

Ventelistegebyr:

For at blive optaget på en venteliste på Idestrup Privatskole betales et gebyr på kr. 300,-. Dette beløb tilbagebetales ikke.
Indskrivningsgebyr på kr. 1070,- betales når eleven er optaget på skolen og dækker det administrative arbejde der er ved en indskrivning. Beløbet tilbagebetales ikke.

Skolepenge:

Skolepenge betales forud i 11 månedlige rater. Skolepenge forfalder hver den 1. i måneden. Første betaling er fra den dag man starter.

Udmeldelse af skolen skal finde sted med mindst 2 måneders varsel gældende fra den førstkommende 1. i en måned. Udmeldelsen skal være skriftlig på intra til skoleleder eller sekretær eller på info@idestrup-privatskole.dk.

Priser pr. 1. juli 2019:

0.0. klasse:
Idestrup Privatskoles førskoleforløb går fra april – juli (begge måneder incl.). I forløbet er der skolegang og SFO inkluderet i prisen. Prisen er kr. 1875,- pr. måned

0.-9. klasse:

1. barn betaler 1070,-kr/mdl (fuld pris)

2. barn betaler 870,-kr./mdl.

3. barn betaler 720,-kr./mdl.

4. barn betaler 00,-kr./mdl.

Betaling til SFO og Klub:

Prisen pr. 1. august 2018 er 885,-kr./mdl. pr. barn.

Betaling til SFO og Klub betales forud i 12 månedlige rater.

Betaling til SFO og Klub forfalder hver den 1. i måneden.

Udmeldelse af SFO og Klub: løbende måned plus 2 måneder.

Udmeldelsen skal være skriftlig.

Der gives ikke søskendemoderation i skolens SFO og Klub.

For elever der kun ønsker at benytte SFO’ens morgenåbningstilbud er prisen

365 kr./måned.

Friplads:
Enhver kan søge friplads efter gældende regler i fordelingssekretariatet. Ansøgningen hertil sker igennem skolen. Det er gerne i april/maj måned at der åbnes op for ansøgningen. Man er som ansøger selv forpligtet til at holde sig orienteret på skolens Intra.

Skolen har selv en pulje til friplaser. Puljens beløb fastsættes af bestyrelsen hvert forår. For at få del i skolens fripladspulje, skal man dokumentere sin indtægt. Er man sammenbragt familie er det husstandens indtægt der er gældende. Man skal i nov. måned aflevere lønsedler for november og oktober måned, for at dokumentere at indkomsten stadig er den samme. Man er til enhver tid forpligtet til at meddele skolen om ændringer af indkomst. Se mere her.

Restancer:
Restancer på de her nævnte betalinger må ikke opstå.
Skolen kan skride til inddrivelse af sit tilgodehavende via inkasso eller advokat.

Inddrivelsen kan foruden de nævnte betalinger omfatte rykkergebyr, advokatomkostninger samt alle øvrige omkostninger i forbindelse med inddrivelsen.

Bortvisning fra skolen på grund af manglende betaling kan finde sted, når restancen for skolepenge samlet andrager 2 måneders betaling for hvilke, der ikke er truffet en aftale med skolen.
Eleven kan ikke gå til eksamen, hvis man er bagud med skolepenge og ikke har indgået en aftale med skolen herom.

PBS:
Betaling af skolepenge skal ske gennem PBS.

Godkendt på bestyrelsesmødet d. 9.10 2018

Facebook
Instagram

Facebook
Instagram
Idestrup Privatskole

Facebook