Forældrekreds

Idestrup Privatskole - et godt sted at lære - et godt sted at være
Slider

Forældrekreds

Kære forældre på Idestrup Privatskole

Det har desværre ikke, jf. ministeriets retningslinier, været muligt at afholde forældrekredsmøde på Idestrup Privatskole inden skoleårets afslutning, da vi også samtidig har en vedtægtsbestemt indkaldelsesfrist på mindst 30 dage.

Men som tingene ser ud nu, kan forædrekredsmødet godt holdes i starten af det nye skoleår.

Bestyrelsen indkalder derfor forældrekredsen til ordinært forældrekredsmøde:

Tirsdag d. 18.08.2020 kl. 19.00 på Idestrup Privatskole,
(Kirkevej 5, 4872 Idestrup – i skolens fællesrum)

Forslag til dagsorden vedhæftes.
Ønsker om punkter til dagsorden skal iflg. skolens vedtægter være bestyrelsen i hænde senest den 04.08.2020.
Revideret dagsorden udsendes herefter.

Hent dagsorden her
Hent slideshow her

Jf. skolens vedtægter siger bl.a. om Forældrekredsen:

§ 3

Stk. 3. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf 6 medlemmer vælges af og blandt forældrene til elever på skolen (forældrekredsen), idet bemærkes, at samtlige bestyrelsesmedlemmer vælges i henhold til reglerne i bekendtgørelse nr. 619 af 9. juni 2010 om valg og certificering af tilsynsførende ved frie grundskoler m.v. 1 medlem fra bestyrelsen for Idestrup Privatskoles Venner ApS. har ret til at sidde i skolebestyrelsen. Medlemmet udpeges blandt bestyrelsesmedlemmerne af Idestrup Privatskoles Venner ApS. på deres bestyrelsesmøde. Det medlem der udpeges af Idestrup Privatskoles Venner ApS. skal i øvrigt opfylde loves habilitetsbestemmelse og må ikke være ansat på skolen.

Stk. 4. Bestyrelsesmedlemmernes funktionsperiode er 3 år. I lige år vælges 4 medlemmer og i ulige år 3 medlemmer. Hvert år vælges for et år et af forældrekredsen fastsat antal suppleanter. Suppleanter optages automatisk i bestyrelsen, hvis et eller flere bestyrelsesmedlemmer træder ud af bestyrelsen. Suppleanten indtræder i den udtrædendes resterende funktionsperiode. Hvis der ikke er en suppleant, skal der hurtigst muligt vælges et nyt bestyrelsesmedlem for den udtrædendes resterende funktionsperiode.

Stk. 5. Forældrekredsen kan på et forældrekredsmøde afsætte et eller flere bestyrelsesmedlemmer i funktionsperioden, såfremt dagsordenen for mødet indeholder et punkt om afstemning om afsættelse af et eller flere bestyrelsesmedlemmer med angivelse af, at afsættelse sker ved almindelig stemmeflerhed. Forældrekredsen kan kun afsætte de af Forældrekredsen valgte medlemmer. Medlemmet udpeget af Idestrup Privatskoles Venner ApS, kan ikke afsættes af Forældrekredsen i dennes funktions periode.

Stk. 8. Skolens ansatte kan ikke være medlem af bestyrelsen og kan kun deltage i valg af bestyrelsen, når de ansatte samtidig er medlem af forældrekredsen. Bestyrelsen kan beslutte, at skolens ledelse d. v. s. skolens leder og souschef/viceinspektør samt en repræsentant for de ansatte kan deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret. Ved behandling af enkeltsager, der vedrører personer i skolens ledelse eller enkelte ansatte, kan bestyrelsen suspendere mødedeltagelsen for en, flere eller alle de pågældende.

Referater og vedtægter vedr. forældrekredsmøder finder du på siden Lovpligtige dokumenter her.

Facebook
Instagram

Facebook
Instagram
Idestrup Privatskole

Facebook