Specialundervisningsprofil

1.august 2021


Specialpædagogisk profil Idestrup Privatskole


Strategi for ”Den enkelte i fællesskabet” på Idestrup Privatskole Alle børn har ret til normalitet – Læringsmiljøer til alle elever på IP 2021 – 2026


Mål
Målet for Idestrup Privatskole er at give det enkelte barn det bedst mulige skoletilbud med udgangspunkt i barnets behov og muligheder. Vi skal sikre at hvert enkelt barn både fagligt og social gør fremskridt samt at de oplever sig selv som en del af fællesskabet og ikke mindst en del af de læringsmiljøer vi har på skolen.


Definition
På Idestrup Privatskole defineres inklusion således:


Den enkelte elev er en del af klassen og ikke bare en del i klassen. Det betyder, at der er etableret et socialt læringsfællesskab, og at alle optages i fællesskabet på egne betingelser. Den enkelte bevarer sit særpræg og får sine behov dækket. Alle er og opleves som en del af fællesskabet, og forskelligheden er det bærende element.


Denne forståelse af inklusion indebærer at:


• Alle børn og unge skal ses og værdsættes som unikke personer og sikres ret til faglig, personlig og
social udvikling i et ligeværdigt, socialt fællesskab
• Læring fremmes ved, at hvert enkelt barn – med de kompetencer det har – er en vigtig deltager i det sociale fællesskab
• Fællesskabet er udgangspunktet for de individuelle læringsmål
• Der løbende sikres udvikling af inkluderende læringsmiljøer, hvor undervisningsdifferentiering, klasserumsledelse og anerkendende pædagogik er grundlæggende elementer i undervisningen


Med andre ord: Inklusion på Idestrup Privatskole bygger på anerkendelse af barnets ressourcer, således at barnets kompetencer kan udvikles bedst muligt. Inklusion betyder at være medregnet. Alle børn og unge har ret til og behov for aktivt at deltage i forpligtende fællesskaber og opleve sig som betydningsfulde for at kunne trives og udvikle sig. Inklusion er afhængig af relationer, dvs. at man ikke kan være inkluderet, uden at fællesskabet er parat til at kunne rumme en og værdsætte en som den person, man er. Derfor er det vigtigt, at der findes læringsmiljøer og læringsfællesskaber, hvor alle børn og unge oplever at være betydningsfulde og bidrager til fællesskabet ud fra deres forudsætninger.


Inklusion sikrer, at flere børn trives bedre, og at flere børn lærer mere både i uformelle og formelle sammenhænge. Det er centralt i Idestrup Privatskoles ”Den enkelte i fællesskabet”, at børn ikke reduceres til deres vanskelighed, men at det bliver muligt at se det almindelige i det særlige, og at alle børn kan spejle sig i det almene.


Inklusion på ny måde


Idestrup Privatskoles ”Den enkelte i fællesskabet” skal ses i tæt sammenhænge med skolens faglighedsstrategi. De to strategier er hinandens forudsætninger og de skal anskues med dette for øje.
de fem mål i skolernes selvforvaltningsaftaler medfører, at også Idestrup Privatskole skal tænke specialundervisning, specialpædagogisk støtte og inklusion på en ny måde:

 1. Børnene med særlige behov skal, på Idestrup Privatskole, kunne spejle sig i almenområdet. Dette gør vi gennem styrket faglighed og ved at sikre et tæt og konstruktivt samarbejde mellem skole og hjem. Dette strategipapir beskriver overordnet, hvad de nye rammer er. Der er ingen tvivl om, at det tager tid at sætte nye rammer op. Vi skal arbejde med at udvikle dem over de næste år
 2. Vi skal turde udfordre hinanden og sammensætte vores hold med de rette kompetencer (Her er vi rigtig godt på vej – vi har de rette kompetencer i huset i forhold til undervisning. Vi skal efter/videreuddannes inden for undervisningsdifferentiering og elementer af specialpædagogiske felt)
 3. Støtte defineres ikke kun som ekstra hænder ofte som ekstra hænder/ mere personale til elever med særlige behov, men i meget høj grad som støtte i form at faste strukturer og rammer, tydelige og anerkende voksne, der ser barnet i fællesskabet både fagligt og socialt. Der udarbejdes individuelle udviklings – og handleplaner på hver enkelt elev af støttepersonerne/støtte personen 1-2 gange årligt( Elevplanen i sin enkelte udgave udgår derfor) .
 4. Vores udgangspunkt er børnenes duelighed. Vi skal sikre, at alle opnår maksimal faglig og social udvikling
 5. Vi skal give flere børn fra både lokalområdet og kommunalt et skoletilbud, hvor det vidtgående tilbud spejles og inkluderes i almenmiljøet. Et hvert barn har ret til normalitet. Det betyder samtidig, at vi ikke skal inkludere elever med særlige adfærdsproblematikker og udadreagerende adfærd i årene 2021- 2026
 6. Vi vil udvikle den forebyggende inklusion indenfor de rammer, der er fastlagt for skoleåret. Strategien vil løbende blive justeret og udviklet således, at den fremtidige retning til en hver tid er tydelig for Idestrup Privatskoles ansatte, elever, forældre samt øvrige interessenter
 7. Vore udviklingsplaner for børn med særlige behøv skal være ensartede og udarbejdes minimum en gang årligt
 8. Vi vil skabe en udbygget brobygning med børnehaver, så overgangen til børnehaveklasserne bliver så god for børnene som muligt. Der er behov for en nærmere beskrivelse af, hvad en udbygget brobygning indebærer
 9. Det forebyggende arbejde skal styrkes for at fremme inklusionen. I omkring 80 % af tilfældene har vi kendskab til eleverne tidligt i skoleforløbet, men det opleves at der først langt senere sættes en indsats i værk.
 10. Styrkelse af medarbejdernes trivsel er en forudsætning for, at ”Den enkelte i fællesskabet”en lykkes. Eleverne trives bedst, når medarbejderne trives
 11. Vi skal udvikle et skoletilbud, hvor elever med adfærdsmæssige kontrollerede diagnoser (eks. vis ASF, indlæringsvanskeligheder, ADD mv) og udfordringer inkluderes i vores almenklasser på en hensigtsmæssig måde til gavn for mangfoldigheden og det generelle samfundsmæssige perspektiv.
 12. Vi vil blive bedre til at samspille med de øvrige interessenter på børne-/ungeområdet, fx psykologerne og sagsbehandlere med henblik på at alle børn har ret til normalitet

  Ovenstående vil kræve, at vi retter fokus på

  Strukturer og procedurer herunder fx:
  • Brug for strukturerede hverdage – og en fast procedure hver gang en elev skal inkluderes. Strukturen skal rumme aspekter vedrørende træk på supervision, kompetenceudvikling, samarbejde med forældre og afgivende lærere
  • Fokus på videndeling med nærmeste kollegaer
  • Overveje brug af faglige koordinatorer
  • Få, klare konkrete mål fra starten, som kan evalueres. Løbende evaluering samt efter endt opstartsperiode
  • Mere klasserumsledelse, struktur, visualisering og klare mål

  Ledelse herunder fx:
  • Synlig og tydelig ledelse, der følger op og giver supervision til klassens personale
  • Opfølgningsmøder med ledelsen – afstemning af forventninger og praksis i inklusionen

  Information og kommunikation
  • Fokus på at såvel elever som forældre informeres om, hvem der kommer ind i klassen
  • Indbyde til skole/hjemsamtale og få gennemgået gensidige forventninger
  • Inddragelse af eleven og forældre via samtaler, hvor eleven er med til at sætte både sociale og faglige mål for sig selv

  Overlevering og brobygning herunder fx:

  • Vigtigt med struktureret og ordentlig overlevering – en længere periode, hvor man kan trække på dem, der har været omkring ham i specialtilbuddet
  • Udarbejde brobygnings-handleplan
  • Teammøder om brobygning, overleveringsmøder mellem tidligere skole og kommende skoletilbud hos os

  Kompetenceudvikling og involvering

  ”Den enkelte i fællesskabet”en for Idestrup Privatskole betyder, at børns problematikker eller udfordringer skal afdækkes tidligere i skoleforløbet således, at vi kan sikre at vi gennem hele skoleforløbet har en kontinuerlig trivsel og udvikling hos det enkelte barn.

  Dette afsnit beskriver, hvordan vi vil understøtte inklusionen organisatorisk, herunder vil vi fokusere på følgende:

  • Forældre er centrale i dialogen – i alle faser af processen med udredning af de vanskeligheder det enkelte barn måtte have. Inddragelse af forældrene er altid påkrævet.
  • Samarbejde med psykologer og PPR skal fortsat udvikles. Psykologerne er værdifulde som rådgivere og som faglige sparringspartnere, men skal ikke have en endelig bestemmelse i forhold til det konkrete valg af inklusionsindsats. Denne aftales mellem Idestrup Privatskole, eleven og forældrene
  • Vore fagligheder og kompetencer skal synliggøres: Læsevejledere, skolepsykolog, skolekonsulent, lærerteam, ledelse mv.

  Der lægges megen vægt på forældreinddragelse for at sikre opbakning, forståelse og ejerskab. Det er endvidere centralt, at der er enighed om, at alle børn ikke kan inkluderes, og samtidig enighed om kriterierne for, hvilke børn der skal have et tilbud uden for Idestrup Privatskole.

  Forældreinddragelse giver altid den bedste effekt, men det må ikke blive et kriterium, at der skal være forældreopbakning til, for at elever kan inkluderes.

  For at indfri dette er det afgørende, at der ensartet foreligger elevbeskrivelser. Vi skal bruge en fælles skabelon.

  Roller og ledelsesansvar på specialområdet er defineret gennem job- og funktionsbeskrivelser, men i takt med erfaringer fra det nye skoleår, skal de yderligere redigeres frem mod skoleåret 2022-2023.

  Vi har brug for flere typer af kompetenceudvikling til at sikre ”Den enkelte i fællesskabet”en(og faglighedsstrategien).

  • Dels en opbygning af en videns- og kompetencemedarbejder med fokus på børn med særlige behov
  • Dels opbygning af et pædagogisk udviklingscenter med fokus på at fremme fagligheden hos alle elever ud fra en evidensbaseret praksis
  Specialpædagogiske vejleder
  • Koordinerer og udvikler indsatsen i klasser i forhold til børn med særlige behov eller i vanskeligheder
  • Vejleder og understøtter endvidere skolens lærer/pædagogiske teams
  • Fremmer koordinering, styring og udvikling på både det almen- og specialpædagogiske felt. Videns – og kompetencemedarbejderen tager initiativer til forslag for kompetenceudvikling af Idestrup Privatskoles pædagogiske personale inden for det specialpædagogiske felt
  • Støtter op om afdelingernes arbejde med børnene bredt på Idestrup Privatskole, både i børnegrupper og i klasserne samt med forældrene
  • Sikrer en koordinering på tværs af faggrupper på skolen, så børnene både bliver fagligt, fysisk og socialt inkluderet

  Pædagogisk læringscenter (PLC)

  • Understøtter bredt den almenpædagogiske praksis med særligt fokus på evidensbaserede resultater. Fokus er faglig progression og læring bredt
  • Skal i samarbejde med den specialpædagogiske vejleder understøtte den almene inklusionsindsats som retter sig mod at styrke almenområdets kompetencer og muligheder for at udvikle inkluderende læringsmiljøer for alle børn i almenklasserne
  • Fremmer faglig og didaktisk kapacitetsopbygning på Idestrup Privatskole bredt, omfattende vejleder, ledelse og i forhold til konkrete læringsforløb
  • Fremmer pædagogiske og digitale platforme, fx i forhold til arbejdet med årsplaner, målstyret undervisning, læreplaner og etablering af professionelle læringsfællesskaber

  Begge ressourceforanstaltninger skal være etableret senest med start 1. august 2024.

  Idestrup Privatskoles strategi og organisering af inklusionen er en dynamisk og vedvarende proces. Vi skal have en klar strategi, men samtidig skal vi være åbne overfor at udvikle og justere den, i takt med at vi får erfaringer med strategiens resultater. Samarbejde om strategien er kodeordet, både omfattende ledelse og medarbejdere – og i forhold til forældrene.

  Ressourceforanstaltningerne skal bidrage til, at der skabes mulighed for tilstedeværelse, oplevelse af fællesskab, aktiv deltagelse og et optimalt læringsmæssigt udbytte for alle børn, der er indskrevet på Idestrup Privatskole.

  Også børn med særlige behov har frit skolevalg og ret til normalitet i sin skolehverdag.

  Vi har særlig fokus på de børn, som er i farezonen for eksklusion. PLC og den specialpædagogiske vejleder skal understøtte kolleger og ledelse. De nærmere snitflader mellem PLC og den specialpædagogiske vejleder, herunder roller og ansvarsområder samt ressourcer skal udvikles.

  Der er her formuleret en række opmærksomhedspunkter vedrørende dels kompetenceopbygning og opkvalificering, dels ressourcepersoner/-team. Opmærksomhedspunkterne er blandt andet:

  Kompetenceopbygning og opkvalificering, herunder fx:

  • Brug for medarbejdere, der ved meget om inklusion, autisme, specialpædagogisk viden etc.
  • Vigtigt med bred, løbende opkvalificering og efter-/videreuddannelse, så inklusionen lykkes med succes for børnene.
  • Ønske om øget viden om supervision, sparring og observation samt metoder, struktureret videndeling og særlige hjælpemidler (computer, tablets etc.).

  Vejlederne herunder fx:

  • Supervision og observation samt sparring med vejlederne
  • Ønske om at kunne trække på vejledere og andre ressourcepersoner, der kender til relevante problematikker
  • Bruge /få sparring fra vejlederne i specifikke og konkrete situationer
Facebook
Instagram
Idestrup Privatskole

Facebook