Beskrivelse af specialklasse

Beskrivelse af Idestrup Privatskoles specialklasse tilbud i 6. – 8. klasse

Klassen oprettes senest den 1. januar 2023. Klassen tager afsæt i nedenstående ramme:

007 – klassen indgår som en del af Idestrup Privatskoles dagligdag, således at både lærere og elever opleves og oplever at være en naturlig del af skolen, stamklasserne og fællesskaberne på skolen.

Målgruppen karakteriseres som elever med generelle indlæringsvanskeligheder, sent udviklede, har koncentrationsproblemer, angst problematikker og manglende sociale kompetencer – elever, som ikke profiterer af at blive undervist i en almenklasse med mange elever, men har behov for et mindre tilbud samt elever, som er vurderet berettiget til et specialundervisningstilbud i rolige og stille rammer. Eleverne kan desuden have sproglige forstyrrelser.

Klassen er primært til elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder eller andre væsentlige funktionsnedsættelser så som infantil autisme, autismespektrumforstyrelse, angst, ADD samt andet der har svær indvirkning på læringsprograssionen hos den enkelte elev.

Eleverne skal gennem den individuelt tilrettelagte undervisning tilegne sig sociale og faglige kompetencer således, at de opnår størst mulig grad af selvstændighed, selvhjulpethed og mulighed for at indgå og deltage i almene sociale sammenhænge.

Gennem et struktureret læringsmiljø med afsæt i autismepædagogik som fundament gives læringsmuligheder, således at den enkelte elev kan udnytte sine potentialer maksimalt samtidig med at der gives rum for den enkeltes særlige behov. Specialklassen tilbyder specialundervisning fra 6. – 8. klasse i 2023 og derefter fra 7. -9. klasse fra skoleåret 2023-2024.  (max 10 elever).

Den enkelte elevs undervisning er beskrevet gennem individuelle elevbeskrivelser og undervisningsplaner. Undervisningen tilrettelægges derfor altid ud fra den enkelte elevs behov, kompetencer, potentialer og mål som løbende evalueres. Der arbejdes med at skabe en struktureret og forudsigelig skoledag, hvor eleverne oplever tydelige voksne i et lille anerkendende og respektfuldt miljø. Der arbejdes i forskellige læringsmiljøer i klassen afhængig af den enkelte elevs forudsætninger i det givende fag.

Den enkelte elev har specialklassen som primærklasse men er fortsat tilknyttet årgangens normalklasse i forhold til fag og sociale fællesskabende aktiviteter der for den enkelte elev er mulig, at deltage i.

Der undervises i alle folkeskolens fag, og der lægges vægt på, at eleverne afslutter med folkeskoles 9. klasses prøve i så mange fag som muligt. Det vil sige, at eleven tilmeldes Folkeskolens afgangsprøver under forudsætning af elevens udviklingsmæssige profil.

Er dette ikke mulig fritages eleven individuelt ud fra gældende lovgivning på området og der udarbejdes i samarbejde med UU- vejleder en konkret for en alternativ vej ud i ungdomsuddannelsessystemet for den enkelte unge.

Lærerteamet indgår i et tæt samarbejde med forældre og fagfolk for at fremme den enkelte elevs udvikling og læring bedst muligt.

Facebook
Instagram

Facebook
Instagram
Idestrup Privatskole

Facebook