Tilsynsførende

Slide One
Idestrup Privatskole - et godt sted at lære - et godt sted at være
Slide One
Slide One
Idestrup Privatskole - et godt sted at lære - et godt sted at være
Slide One
previous arrow
next arrow

Tilsynsførende

Poul Jørgensen
Mail: pojorgensen@stofanet.dk
Telefon: 40614841

Tilsynsrapporter kan findes under lovligpligtige dokumenter her

Den eller de tilsynsførende, der er nævnt i § 9 a, stk. 1, vælges af forældrekredsen for højst 2 år ad gangen. Forældrekredsen kan dog i stedet anmode kommunalbestyrelsen i skolekommunen om at udpege den eller de tilsynsførende. Skolen skal underrette Børne- og Undervisningsministeriet om, hvem der er valgt eller udpeget til at føre tilsyn.

Stk. 2 Den eller de tilsynsførende må ikke

  • 1) tilhøre forældrekredsen,
  • 2) være medlem af skolens bestyrelse,
  • 3) være ansat på skolen,
  • 4) være ansat eller bestyrelsesmedlem på en anden fri grundskole, hvis skolens ansatte eller bestyrelsesmedlemmer fører tilsyn med denne anden frie grundskole, 
  • 5) være gift eller nært beslægtet med personer, der er omfattet af nr. 1-4, eller
  • 6) inden for de seneste 5 år før valget finder sted, jf. stk. 1, have været elev på skolen eller gift eller nært beslægtet med en elev på skolen eller have været omfattet af nr. 1-5.

Stk. 3 Den eller de tilsynsførende skal senest ved tiltrædelsen som tilsynsførende være certificeret i henhold til § 9 c.

Stk. 4 Den tilsynsførende kan genvælges. Den tilsynsførende kan inden for en periode på 11 år højst fungere i 6 år i alt på skolen. Børne- og undervisningsministeren kan dog i helt særlige tilfælde godkende en fravigelse af 2. pkt.

Stk. 5 Har en skole været underlagt skærpet tilsyn, som har ført til et påbud i forhold til kravet i § 1, stk. 2, 2. pkt., kan en tilsynsførende ikke være tilsynsførende på skolen, hvis pågældende inden for de seneste 2 år forud for det skærpede tilsyn har fungeret som tilsynsførende på skolen, medmindre særlige forhold gør sig gældende. Den tilsynsførende kan dog, efter en periode på 5 år siden den pågældende har fungeret som tilsynsførende på skolen, på ny vælges som tilsynsførende.

Stk. 6 Den eller de tilsynsførende skal senest ved tiltrædelsen indberette skriftligt til Børne- og Undervisningsministeriet, hvilke skoler den eller de tilsynsførende fører tilsyn med. En tilsynsførende kan højst føre tilsyn med fem skoler ad gangen. Børne- og undervisningsministeren kan dog i helt særlige tilfælde godkende, at en tilsynsførende kan føre tilsyn med flere end fem skoler.

Stk. 7 Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte regler om valg af tilsynsførende.

Stk. 8 Skolen skal betale den eller de tilsynsførende en godtgørelse efter regler, der fastsættes af børne- og undervisningsministeren, medmindre den eller de tilsynsførende har fraskrevet sig retten til godtgørelse.

Stk. 9 Børne- og undervisningsministeren kan udstede påbud til en certificeret tilsynsførende om inden for en nærmere bestemt frist at forbedre en mangelfuld tilsynsindsats. Opfylder den eller de tilsynsførende ikke kravene til tilsynet i henhold til denne lov eller regler fastsat i medfør heraf, kan børne- og undervisningsministeren udstede påbud til forældrekredsen om inden for en nærmere angivet frist at vælge en eller flere nye tilsynsførende eller at anmode kommunalbestyrelsen om at udpege en eller flere nye tilsynsførende.

Facebook
Instagram

Facebook
Instagram
Idestrup Privatskole

Facebook