Værdier

Slide One
Idestrup Privatskole - et godt sted at lære - et godt sted at være
Slide One
Slide One
Idestrup Privatskole - et godt sted at lære - et godt sted at være
Slide One
previous arrow
next arrow

Værdier

Høj faglighed
Vi tager altid udgangspunkt i den enkelte elevs faglige forudsætninger, udvikling og potentialer. Gennem undervisningsdifferentiering og et stærkt læringsfællesskab for den enkelte elev, klassen og hele skolen, bygger vi grundlaget for kreative og skaben-de fællesskaber med høj faglighed og engagement.
Faglighed og læring i det enkelte fag er både at være undersøgende, at arbejde problem- og løsningsorienteret, samt at have kendskab til fagets metoder i skrift, tale og andre udtryksformer. Standpunktsoplysning, testresultater, årskarakterer, terminsprøver og afgangseksamen er hos os et naturligt fokus og skal betragtes som et positivt aftryk på elevernes præstationer og progression gennem årene.

Trivsel
Børn, der trives, lærer mere og har det bedre i skolen. Idestrup Privatskole har et lille og trygt skolemiljø, der betyder at eleverne får et godt fællesskab og er sammen på tværs af klasser både fagligt og socialt.
Med et positivt og anerkendende menneskesyn, støtter vi som voksne barnet og skaber tryghed gennem tillidsfuld dialog mellem elever, forældre og skole, således at trivsel og sammenhold bliver fundamentet for et godt skoleliv på Idestrup Privatskole.
Det er meget høj prioritet hos os, at alle elever nyder at være en del af skolen og et fællesskab, hvor vi sammen sikrer at understøtte den enkeltes udvikling på Idestrup Privatskole gennem gode og sunde relationer til andre mennesker. Et hvert menneske vokser i troen på sig selv hvorfor vi som voksne arbejder anerkendende med at stilladserer det enkelte barns selvværd og troen på, at den enkelte dagligt gør en forskel i fællesskabet.
Vi ønsker at være med til, at give hver eneste elev selvtillid og troen på, at de gør en forskel. At de hver dag skal være den bedste udgave af sig selv og derved bidrage til et godt og trygt læringsfællesskab for sig selv andre i både klassen og på skolen.

Ordentlighed
Vi er en skole der har et positivt og anerkendende menneskesyn, hvor ansvarlighed og dannelse i fællesskabet skaber tryghed, respekt og sammenhold. Vi gør det vi siger vi gør og vi er troværdige i vores handlinger.
Vi har fokus på, at hverdagen er præget af gensidig respekt i mødet med hinanden. Vi har fokus på den gode dialog og et gensidigt forpligtende samarbejde mellem skole og hjem og det er vigtigt for os, at alle omkring barnet opfører sig ansvarligt.
Her har vi især fokus på, at hverdagen er præget af gensidig respekt og en ordentlig tone i mødet med hinanden. Det er vigtigt for os, at fremme den tryghed, der er afgø-rende for, at såvel børn som voksne kan udvikle sig og trives i skolens hverdag.

Dannelse
På Idestrup Privatskole arbejder vi med dannelse og duelighed i et demokratisk sam-fundsperspektiv hvor ligestilling og folkestyre er helt centrale begreber. Som tydelige og anerkendende voksne sikrer vi, at det enkelte barn gennem læring, fællesskaber og faglig udvikling opnår forståelse for betydningen af, at være et ordentligt og ansvarligt menneske, der gennem en god omgangstone, anstændig adfærd og gensidig re-spekt bidrager til den samlede trivsel og tryghed på skolen.

Tillid
For os på Idestrup Privatskole er tillid et grundlæggende vilkår for et udviklende og konstruktivt samvær og samarbejde mellem mennesker – såvel børn som voksne. At vise hinanden tillid er at vise hinanden respekt.
Vi lytter til hinanden og har en tro på, at vi på Idestrup Privatskole vil hinanden det bedste samt at den enkelte gør sit bedste.
Den åbne og gensidige dialog bidrager til det trygge og tillidsfyldte arbejde som
danner rammen om vores børns læring og udvikling.

Fællesskab
På Idestrup Privatskole har alle et ansvar for at fremme fællesskabet. Vores fællesskab tager afsæt i ordentlighed og tillid.
Udgangspunktet for os er altid at vi skaber de bedste betingelser for børns læring og trivsel når vi gør det sammen. Det er derfor også helt naturligt for os, at vi altid priori-terer læringsfællesskaber højt. I dagligdagen arbejder vi derfor målrettet med fælles-skabet i den enkelte klasse, men også med fællesskaber på tværs af klasser samt fællesskaber mellem elever og voksne og de voksne imellem.

Facebook
Instagram

Facebook
Instagram
Idestrup Privatskole

Facebook