Projektbeskrivelse

1.august 2022


Specialpædagogisk profil Idestrup Privatskole
Projektbeskrivelse


Strategi for ”Den enkelte i fællesskabet” på Idestrup Privatskole Alle børn har ret til normalitet – Læringsmiljøer til alle elever på IP 2021 – 2026


Mål


Målet for Idestrup Privatskole er at give det enkelte barn det bedst mulige skoletilbud med udgangspunkt i barnets behov og muligheder. Vi vil og skal sikre at hvert enkelt barn både fagligt og socialt gør fremskridt, samt at de oplever sig selv som en del af fællesskabet og ikke mindst en del af de læringsmiljøer vi har på skolen.


Definition
På Idestrup Privatskole defineres inklusion således:

Den enkelte elev er en del af klassen og ikke bare en del i klassen. Det betyder, at der er etableret et socialt læringsfællesskab, og at alle optages i fællesskabet på egne betingelser. Den enkelte bevarer sit særpræg og får sine behov dækket. Alle er og opleves som en del af fællesskabet, og forskelligheden er det bærende element.

Denne forståelse af inklusion indebærer at:
• Alle børn og unge skal ses og værdsættes som unikke personer og sikres ret til faglig, personlig og social udvikling i et ligeværdigt, socialt fællesskab.


• Læring fremmes ved, at hvert enkelt barn – med de kompetencer det har – er en vigtig deltager i det sociale fællesskab.


• Læringsfællesskabet er udgangspunktet for de individuelle læringsmål både socialt, fagligt og personligt.


• Der løbende sikres udvikling af inkluderende læringsmiljøer, hvor undervisningsdifferentiering, klasserumsledelse og anerkendende pædagogik er grundlæggende elementer i undervisningen.


Med andre ord: Specialundervisningsprofilen på Idestrup Privatskole bygger på anerkendelse af barnets ressourcer, således at barnets kompetencer kan udvikles bedst muligt. Inklusion betyder, at være medregnet. Vi arbejder ud fra forudsætningen, at alle børn og unge har ret til og behov for aktivt at deltage i forpligtende fællesskaber og opleve sig som betydningsfulde, for at kunne trives og udvikle sig. Inklusion, trivsel, og derfor vores specialundervisningsprofil, er afhængig af relationer, dvs. at man ikke kan være inkluderet, uden at fællesskabet er parat til at kunne rumme en og værdsætte en som den person, man er. Derfor er det vigtigt, at der findes læringsmiljøer og læringsfællesskaber, hvor alle børn og unge oplever at være betydningsfulde og bidrager til fællesskabet ud fra deres forudsætninger.


Specialundervisningsprofilen og dermed vores tilgang til børn og unge sikrer, at flere børn trives bedre, og at flere børn lærer mere, både i uformelle og formelle sammenhænge på Idestrup Privatskole. Det er centralt i Idestrup Privatskoles strategi for ”Den enkelte i fællesskabet”, at børn ikke reduceres til deres vanskelighed eller funktionsnedsættelse, men at det bliver muligt at se det almindelige i det særlige, og at alle børn kan spejle sig i det almene.


Inklusion på ny måde


Idestrup Privatskoles ”Den enkelte i fællesskabet” skal ses i tæt sammenhæng med skolens faglighedsstrategi. De to strategier er hinandens forudsætninger og de skal anskues med dette for øje.
Dette medfører også at Idestrup Privatskole skal tænke specialundervisning, specialpædagogisk støtte og inklusion på en ny måde:
Pr. 1. august 2020 igangsatte vi derfor følgende:

 1. Børnene med særlige behov skal, på Idestrup Privatskole, kunne spejle sig i almenområdet. Dette gør vi gennem styrket faglighed på specialundervisningsområdet og ved at sikre et tæt og konstruktivt samarbejde
  mellem skole og hjem. Dette Projektbeskrivelsespapir beskriver overordnet, hvad de nye rammer er. Der er ingen tvivl om, at det tager tid at sætte nye rammer op. Vi har været i gang i 2 år og vi skal fortsætte med at udvikle dem over de næste år.
 2. Vi skal turde udfordre hinanden og sammensætte vores hold med de rette kompetencer (Her er vi rigtig godt på vej – vi har de rette kompetencer i huset i forhold til undervisning. Vi har nu også 40 % af lærerstaben med stort kendskab, erfaring og kompetencer inden for specialundervisningsområdet. Vi har pædagogisk personale med kompetence og erfaring inden for det specialpædagogiske område. Vi skal derudover efter/videreuddannes inden for undervisningsdifferentiering og elementer af specialpædagogiske felt særligt med afsæt i autismepædagogik, da dette er vores grundlæggende pædagogiske tilgang inden for vores specialundervisningsområde og i almenklasserne. Nest-klasserne i Århus er et afsæt for vores klasseopbygning.
 3. Støtte defineres ikke kun som ekstra hænder til elever med særlige behov, men i meget høj grad som støtte i form at faste strukturer og rammer, tydelige og anerkendende voksne, der ser barnet i fællesskabet både fagligt og socialt. Der udarbejdes individuelle udviklings – og handleplaner på hver enkelt elev af klasseteamet 1-2 gange årligt. Handleplanen tager afsæt i og er inspireret af ministeriets opsatte rammer for inspiration af planlægning, tilrettelæggelse og evaluering af undervisningen.
 4. Den enkelte elevs støttebehov/specialundervisningsbehov anskues ud fra stamklassens generelle årsplanlægning, planlægning, tilrettelæggelse og evaluering, men differentieres ud fra den enkelte elevs egne behov og nærmeste udviklingszone, således at eleven både fagligt, socialt og personligt er en del af fællesskabet enten i specialundervisningen og/eller i læringsfællesskaberne eleven befinder sig i.
 5. Vores udgangspunkt er børnenes duelighed. Vi skal sikre, at alle opnår maksimal faglig og social udvikling, samt at der altid arbejdes hen mod, at eleven gennemfører hele eller dele af grundskolens afgangsprøver.
 6. Vi skal give flere børn fra både lokalområdet og kommunalt et skoletilbud, hvor det vidtgående tilbud spejles og inkluderes i almenmiljøet. Et hvert barn har ret til normalitet. Det betyder samtidig, at vi ikke skal inkludere elever med særlige adfærdsproblematikker og udadreagerende adfærd i årene 2021- 2026.
 7. Vi vil udvikle den forebyggende inklusion indenfor de rammer, der er fastlagt for skoleåret. Strategien for ”Den enkelte i fællesskabet” vil løbende blive justeret og udviklet således, at den fremtidige retning til enhver tid er tydelig for Idestrup Privatskoles ansatte, elever, forældre samt øvrige interessenter.
 8. Vores udviklingsplaner for børn med særlige behøv skal være ensartede og udarbejdes minimum en gang årligt. Derudover skal der være løbende evaluering og tæt samarbejde med forældrene om elevens læringsudbytte og udvikling.
 9. Vi vil skabe en udbygget brobygning med børnehaver, så overgangen til børnehaveklasserne bliver så god for børnene som muligt. Der er behov for en nærmere beskrivelse af, hvad en udbygget brobygning indebærer. Dette arbejde er igangsat i skoleår 2021-2022, hvilket betyder at den lokale børnehave 1-2 gange om mdr. er på skolebesøg det skoleår, hvor de starter i førskole den 1. april.
 10. Det forebyggende arbejde skal styrkes for at fremme inklusionen. I omkring 80 % af tilfældene har vi kendskab til eleverne tidligt i skoleforløbet, men det opleves at der først langt senere sættes en indsats i værk. Dette skal gennem et tættere samarbejde med PPR nedbringes, således at vi allerede fra de yngste klasser understøtter og hjælper elever med særlige behov og specifikke funktionsnedsættelser.
 11. Vi er i gang med, at udvikle et skoletilbud, vores specialundervisningsprofil, hvor elever med adfærdsmæssige kontrollerede diagnoser (eks. vis ASF, indlæringsvanskeligheder, ADD, GUA, generelle indlæringsvanskeligheder mv.) og udfordringer inkluderes i vores almenklasser på en hensigtsmæssig måde, til gavn for mangfoldigheden og det generelle samfundsmæssige
  perspektiv. Vores elever er derfor tilknyttet en primær almenklasse selvom de måtte være til specialundervisning i deres sekundære specialklasse (Specifikt elever der har evnepotentiale væsentlig under normalområdet eller elever med angst og depression).
 12. Vi vil blive bedre til at samspille med de øvrige interessenter på børne-/ungeområdet, fx psykologerne, sagsbehandlere og PPR i Guldborgsund Kommune med henblik på, at alle børn udvikles og trives ud fra deres grundlæggende forudsætninger.
 13. Der oprettes specialklasser til elever, der ikke kan mestre kravene på fuld tid i en almenklasse. Målgruppen karakteriseres som elever med generelle indlæringsvanskeligheder, sent udviklede, har koncentrationsproblemer, angst problematikker og manglende sociale kompetencer – elever, som ikke profiterer af at blive undervist i en almenklasse med mange elever, men har behov for et mindre tilbud, samt elever som er vurderet berettiget til et specialundervisningstilbud i rolige og stille rammer. Eleverne kan desuden have sproglige forstyrrelser.
  Klassen er primært til elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder eller andre væsentlige funktionsnedsættelser så som infantil autisme, autismespektrumforstyrrelse, GUA, angst, depression, ADD, massiv skoleværring, samt andet der har svær indvirkning på læringsprograssionen hos den enkelte elev.
  Ovenstående vil kræve, at vi retter fokus på følgende:

  Strukturer og procedurer herunder f.eks.:

  • Brug for en struktureret hverdag i læringsmiljøerne.
  • Fast procedure for arbejdet med elever med særlige behov.
  • Skolens procedurer skal rumme aspekter vedrørende anvendelsen af supervision, kompetenceudvikling, samarbejde med forældre og skole.
  • Fokus på videndeling med nærmeste kollegaer.
  • Sparring/vejledning af skolens specialundervisningsvejleder.
  • Overveje brug af faglige koordinatorer.
  • Få, klare, konkrete mål fra starten, som kan evalueres. Løbende evaluering samt efter endt opstartsperiode af specialundervisnings/den specialpædagogiske foranstaltning.
  • Mere klasserumsledelse, struktur, visualisering og klare mål.


  Ledelse skal herunder f.eks.:

  • Synlig og tydelig ledelse, der følger op og giver supervision til klassens personale.
  • Opfølgningsmøder med ledelsen – afstemning af forventninger og praksis i inklusionen.
  • Ledelsen deltager og understøtter medarbejderne i samarbejdsfora med PPR og socialrådgivere samt familiekonsulenter.
  • Co-teaching med feedback og evaluering af klasseteam fra specialundervisningsvejleder/ledelse.

  Information og kommunikation

  • Fokus på, at såvel elever som forældre informeres om, hvem der kommer ind i klassen.
  • Der laves ugeplaner således, at både forældre og elever kan se, hvad dagene byder på af læringsaktiviteter og med hvem.
  • Indbyde til skole/hjemsamtale og få gennemgået gensidige forventninger.
  • Inddragelse af eleven og forældre via samtaler, hvor eleven er med til at sætte både sociale og faglige mål for sig selv. Både gennem elevsamtaler og ved løbende skolehjemsamtaler


  Overlevering og brobygning herunder f.eks.:


  • Vigtigt med struktureret og ordentlig overlevering – en længere periode, hvor man kan trække på dem, der tidligere har været omkring barnet/den unge.
  • Udarbejde brobygnings-handleplan.
  • Teammøder om brobygning, overleveringsmøder mellem tidligere skole og kommende skoletilbud hos os.

  Kompetenceudvikling og involvering

  Specialundervisningsprofilen og derved udgangspunktet ”Den enkelte i fællesskabet” betyder for Idestrup Privatskole, at børns problematikker eller udfordringer skal afdækkes tidligere i skoleforløbet end det hidtidig har været således, at vi kan sikre at vi gennem hele skoleforløbet har en kontinuerlig trivsel og udvikling hos det enkelte barn. Det er afgørende at vi målrettet har fokus på, at børn og unge skal blive så dygtige de kan. De skal blive faglige, sociale og personlige livsduelige således, at de efter grundskolen kan indgå i en passende ungdomsuddannelse.

  Dette afsnit beskriver, hvordan vi vil understøtte inklusionen organisatorisk, herunder vil vi fokusere på følgende.

  • Forældre er centrale i dialogen – i alle faser af processen med udredning af de vanskeligheder det enkelte barn måtte have. Inddragelse af forældrene er altid påkrævet og skal ske så tidligt som muligt når skolen oplever, at barnet har specifikke vanskeligheder.

  • Skolen skal altid afdække elevens faglige, sociale og personlige vanskeligheder inden PPR inddrages. Forældrene inddrages altid i den proces. Derudover skal skolen altid have forsøgt at afhjælpe elevens vanskeligheder hvis muligt.

  • Samarbejde med psykologer og PPR skal fortsat udvikles. Psykologerne er værdifulde som rådgivere og faglige sparringspartnere, men har ikke en endelig bestemmelse i forhold til det konkrete valg af skolens specialundervisningstilbud. Dette aftales mellem Idestrup Privatskole, eleven og forældrene (ved plejeanbringelser mellem hjemkommunen og forældremyndighedsindehaverne)

  • Vore fagligheder og kompetencer skal synliggøres: specialundervisningsvejleder, læsevejledere, skolepsykolog, skolekonsulent, lærerteam, ledelse mv. således, at det altid er synligt for medarbejdere og forældre, hvor de kan få sparring, vejledning og rådgivning.

  Der lægges megen vægt på forældreinddragelse for at sikre opbakning, forståelse og ejerskab. Det er endvidere centralt, at der er enighed om, at alle børn ikke kan inkluderes under de beskrevne rammer vi har for vores almenklasser og vores specialundervisningsprofil. Elever med grove adfærdsmæssige, voldelige og udadreagerende adfærd kan ikke indgå i vores klasser, da eleverne med særlig GUA, ASF, Infantilautisme, Aspergers, skoleværring, depressioner ikke kan tåle den uforudsigelighed der opstår hos elever der er meget impulsstyret, larmende og udadreagerende. Det kan være direkte skadeligt for vores profil af elever og kan være med til, at hæmme denne elevgruppes udvikling, trivsel og læringsprogression.
  Hvis skolen oplever, at have elever af den karakter og med førnævnte vanskeligheder påhviler det skolen, at sikre at eleven får tilbud uden for Idestrup Privatskole hvor de rette kompetencer i medarbejderstaben kan sikre

  For at indfri dette er det afgørende, at der ensartet foreligger elevbeskrivelser. Vi skal bruge en fælles skabelon. Bilag 2

  Roller og ledelsesansvar på specialområdet er defineret gennem job- og funktionsbeskrivelser, men i takt med erfaringer fra det nye skoleår, skal de yderligere redigeres frem mod skoleåret 2023-2024

  Vi har brug for flere typer af kompetenceudvikling til at sikre ”Den enkelte i fællesskabet” (og faglighedsstrategien).

  • Dels en opbygning af en videns- og kompetencemedarbejder med fokus på børn med særlige behov.

  • Dels opbygning af et pædagogisk udviklingscenter med fokus på at fremme fagligheden hos alle elever både med og uden særlige behov ud fra en evidensbaseret praksis.
  Specialpædagogiske vejleder (iværksættes pr. 1. august 2021)

  • Koordinerer og udvikler indsatsen i klasser i forhold til børn med særlige behov eller i vanskeligheder.

  • Vejleder og understøtter endvidere skolens lærer/pædagogiske teams.

  • Fremmer koordinering, styring og udvikling på både det almen- og specialpædagogiske felt. Videns – og kompetencemedarbejderen tager initiativer til forslag for kompetenceudvikling af Idestrup Privatskoles pædagogiske personale inden for det specialpædagogiske felt.

  • Støtter op om afdelingernes arbejde med børnene bredt på Idestrup Privatskole, både i børnegrupper og i klasserne, samt med forældrene.

  • Sikre en koordinering på tværs af faggrupper på skolen, så børnene både bliver fagligt, fysisk og socialt inkluderet.


  Pædagogisk læringscenter (PLC)

  • Understøtter bredt den almenpædagogiske praksis med særligt fokus på evidensbaserede resultater. Fokus er faglig progression og læring bredt.

  • Skal i samarbejde med den specialpædagogiske vejleder understøtte den almene inklusionsindsats, som retter sig mod at styrke almenområdets kompetencer og muligheder for at udvikle inkluderende læringsmiljøer for alle børn i almenklasserne.

  • Fremmer faglig og didaktisk kapacitetsopbygning på Idestrup Privatskole bredt, omfattende vejleder, ledelse og i forhold til konkrete læringsforløb

  • Fremmer pædagogiske og digitale platforme, f.eks. i forhold til arbejdet med årsplaner, målstyret undervisning, læreplaner og etablering af professionelle læringsfællesskaber.


  Ressourceforanstaltningerne i forhold til den specialpædagogiske vejleder er iværksat pr. 1. august 2021.

  De faglige ressourceforanstaltninger skal være etableret senest med start 1. august 2024.

  Idestrup Privatskoles strategi og organisering af specialundervisningsprofilen er en dynamisk og vedvarende proces. Vi har en klar strategi/projektbeskrivelse, men samtidig skal vi være åbne overfor at udvikle og justere den, i takt med at vi får erfaringer med strategiens/Specialundervisningsprofilens resultater. Samarbejde er kodeordet og omfatter både ledelse, medarbejdere – også i forhold til forældrene.

  Ressourceforanstaltningerne skal bidrage til, at der skabes mulighed for tilstedeværelse, oplevelse af fællesskab, aktiv deltagelse og et optimalt læringsmæssigt udbytte for alle børn, der er indskrevet på Idestrup Privatskole.

  Også børn med særlige behov har frit skolevalg og ret til normalitet i deres skolehverdag.

  Vi har særlig fokus på de børn, som er i farezonen for eksklusion. PLC og den specialpædagogiske -og Specialundervisningsvejleder skal understøtte kollegaer og ledelse. De nærmere snitflader mellem PLC og den specialpædagogiske vejleder, herunder roller og ansvarsområder, samt ressourcer skal udvikles.

  Der er her formuleret en række opmærksomhedspunkter vedrørende dels kompetenceopbygning og opkvalificering, dels ressourcepersoner/-team. Opmærksomhedspunkterne er blandt andet:

  Kompetenceopbygning og opkvalificering, herunder f.eks.:

  • Brug for medarbejdere, der ved meget om inklusion, autismespektrumsforstyrrelser, generelle indlæringsvanskeligheder, CP, specialpædagogisk viden etc.

  • Vigtigt med bred, løbende opkvalificering og efter-/videreuddannelse, så inklusionen i læringsfællesskaberne lykkes med succes for børnene.

  • Ønske om øget viden om supervision, sparring og observation samt metoder, struktureret videndeling og særlige hjælpemidler (computer, tablets etc.).

  Vejlederne herunder fx:

  • Supervision og observation samt sparring med vejlederne.

  • Ønske om at kunne trække på vejledere og andre ressourcepersoner, der kender til relevante problematikker.

  • Bruge /få sparring fra vejlederne i specifikke og konkrete situationer.

  Bilag 1.

  Beskrivelse af Idestrup Privatskoles specialklassetilbud pr. 1. august 2022

  Bilag 2

  Skabelon til skolens handleplaner, der udarbejdes på alle elever med særlige behov

  Bilag 3

  Skolens faglighedsstrategi
Facebook
Instagram
Idestrup Privatskole

Facebook